ALGEMENE VOORWAARDEN


Door naar onze websites te gaan of deze te gebruiken (de 'site') van Turtle Beach Corporation en gelieerde bedrijven ('Turtle Beach', 'we', 'wij' of ‘ons'), accepteer en ga je zonder aanpassingen akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen (de ‘gebruiksvoorwaarden’). De gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen jou en Turtle Beach en overzien jouw toegang tot en gebruik van de site. Je hebt een persoonlijke, beperkte, intrekbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet in sublicentie verstrekbare licentie om de site te gebruiken, op voorwaarde van je doorlopende naleving van deze gebruiksvoorwaarden. We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, delen toe te voegen of te verwijderen, wanneer we dat willen. Controleer deze pagina regelmatig op wijzigingen. Als je de site blijft gebruiken, geeft dit aan dat je eventueel gewijzigde gebruiksvoorwaarden accepteert. De voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt in januari 2018.


Alle content op de site is het eigendom van Turtle Beach. Je recht op toegang tot en gebruik van de site is beperkt tot persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Zonder de vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Turtle Beach mag je de content van de site niet kopiëren, opnieuw uitgeven, distribueren, overdragen, overzetten, verkopen, toekennen, in licentie verstrekken, in sublicentie verstrekken, in het openbaar tentoonstellen of reproduceren op wat voor manier dan ook, voor welk commercieel of publiekelijk doel dan ook.

GEBRUIK VAN DE SITE


Als voorwaarde voor jouw gebruik van de site, garandeer je Turtle Beach dat je de site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettelijk is of verboden door deze gebruiksvoorwaarden. Je mag de site niet gebruiken op een manier die de site zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of benadelen, of het gebruik en het genot van enige andere partij van de site dwarsbomen. Je mag de kwetsbaarheid van de site niet controleren, scannen of uittesten. Je mag bovendien geen robot, spider, scrapter of andere geautomatiseerde manier gebruiken om toegang te krijgen tot de website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Echter, de bepaling in de voorgaande zin is niet van toepassing op de indexering of het bijwerken van zoekmachines. Je hebt geen toegang tot, en mag geen poging doen om toegang te krijgen tot, enig niet-openbaar deel van de site of enige persoonlijke gegevens over een gebruiker (anders dan persoonlijke gegevens over jou). Turtle Beach behoudt zich het recht voor om jouw gebruik van de site te controleren en toe te zien op jouw naleving van deze gebruiksvoorwaarden. Door de site te gebruiken, erken je en ga je akkoord met dergelijke controles.

GEBRUIK VAN OPENBARE FORUMS EN PRIKBORDEN


De site bevat mogelijk prikborddiensten, chatgebieden, nieuwsgroepen, forums, community’s, persoonlijke webpagina's, agenda's en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten die zijn ontworpen om je te laten communiceren met het grote publiek of met een groep (gezamenlijk ‘communicatiediensten’). Je gaat ermee akkoord om de communicatiediensten uitsluitend te gebruiken om berichten te plaatsen, verzenden en ontvangen, evenals materiaal dat geschikt is en gerelateerd aan de betreffende communicatiedienst. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, ga je ermee akkoord dat je bij gebruik van een communicatiedienst NIET:

 • Anderen belastert, misbruikt, lastigvalt, bedreigt of op een andere manier hun wettelijke rechten schendt (zoals het recht op privacy en publiciteit). 
 • Een onwettig(e) onderwerp, naam, materiaal of informatie die/dat onwettig, frauduleus, ongepast, lasterlijk, schandelijk, krenkend, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig is publiceert, plaatst, uploadt of verspreidt. 
 • Bestanden uploadt die software of ander materiaal bevatten die/dat wordt beschermt door intellectuele eigendomsrechten (of door rechten op privacy of publiciteit), tenzij jij de eigenaar bent of de rechten beheert, of alle noodzakelijke toestemmingen daartoe hebt ontvangen. 
 • Bestanden uploadt die virussen bevatten, beschadigd zijn of enige andere vergelijkbare software of programma's die mogelijk de werking van de computer van iemand anders benadelen. 
 • Goederen of diensten adverteert of te koop aanbiedt voor enig zakelijk doeleinde, tenzij de betreffende communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat. 
 • De naam Turtle Beach, domeinnaam, handelsmerk, logo of beeldmerken gebruikt in uw gebruikers- of schermnaam, of op een andere manier waardoor geïmpliceerd kan worden dat u gelieerd bent aan Turtle Beach. 
 • Doet als of u iemand anders bent, of iemand anders representeert. 
 • Enquêtes, wedstrijden, piramidespellen of kettingbrieven houdt of doorstuurt. 
 • De site gebruikt om verkeer door te sturen naar andere websites. 
 • Een bestand downloadt dat is geplaatst door een andere gebruiker van een communicatiedienst die je kent, of redelijkerwijs zou kunnen kennen, wanneer bestanden niet legaal op een dergelijke manier kunnen worden verspreid. 
 • Bijdragen van auteurs, wettelijke of andere kennisgevingen of andere eigendomsvermeldingen of labels van oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload vervalst of verwijdert. 
 • Een andere gebruiker beperkt of voorkomt dat deze de communicatiediensten kan gebruiken of ervan kan genieten. 
 • Enige code schendt of andere richtlijnen die mogelijk van toepassing is of zijn op een bepaalde communicatiedienst. 
 • Informatie verzamelt of verkrijgt over anderen, waaronder e-mailadressen, zonder hun toestemming. 
 • Enige van toepassing zijnde wetten of regelgevingen schendt. 

Turtle Beach is geenszins verplicht om de communicatiediensten te controleren, maar Turtle Beach behoudt zich wel het recht voor om materiaal dat op een communicatiedienst wordt geplaatst te bekijken en verwijderen naar eigen goeddunken. Turtle Beach behoudt zich het recht voor om jouw toegang tot enige of alle communicatiediensten op enig moment en zonder kennisgeving vooraf of zonder opgaaf van reden te beëindigen.


Wees altijd voorzichtig bij het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie over jezelf of je kinderen, op welke communicatiedienst dan ook. Turtle Beach beheert of onderschrijft de inhoud, berichten of informatie zoals gevonden op enige communicatiedienst niet en, derhalve, wijst Turtle Beach alle aansprakelijkheid met betrekking tot de communicatiediensten en enige acties die voortvloeien uit jouw deelname aan enige communicatiedienst af. Managers en hosts zijn niet-geautoriseerde Turtle Beach-woordvoerders en hun inzichten zijn niet per definitie een weerspiegeling van die van Turtle Beach.


Materiaal dat wordt geüpload naar een communicatiedienst is mogelijk onderhevig aan beperkingen wat betreft gebruik, reproductie en/of gepastheid. Jij bent verantwoordelijk om je te houden aan dergelijke beperkingen als je de materialen downloadt.

MATERIAAL DAT WORDT VERSTREKT AAN TURTLE BEACH OF OP DE SITE WORDT GEPLAATST


Turtle Beach claimt niet het eigendom van de materialen die je aan Turtle Beach verstrekt (waaronder feedback en suggesties) of die je op de site plaatst, ernaar uploadt, invoert of verzendt, of de gekoppelde diensten (gezamenlijk 'inzendingen'). Echter, door je inzending te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen, geef je Turtle Beach, gelieerde bedrijven en noodzakelijke sublicentiehouders, een niet-exclusieve, overdraagbare, in sublicentie verstrekbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie om jouw inzending te gebruiken in relatie tot de werking van de betreffende internetbedrijven, waaronder, zonder beperking, de rechten om je inzending te kopiëren, verspreiden, overdragen, publiekelijk tentoon te stellen, reproduceren, bewerken, vertalen of opnieuw in te delen, en om je naam te publiceren in verband met je inzending.


Turtle Beach is op geen enkele wijze verplicht om enige inzending die je mogelijk verstrekt te plaatsen of gebruiken, en heeft de optie om een inzending te verwijderen wanneer dan ook en naar goeddunken van Turtle Beach.


Door je inzending te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of in te dienen, garandeer je en verklaar je dat je eigenaar bent van of anderszins alle rechten beheert van je inzending en het gebruik van je inzending door Turtle Beach zoals beschreven in deze sectie maakt geen inbreuk op of schendt geen intellectuele eigendomsrechten van een andere partij.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN


De site bevat links naar websites van derde partijen De toegang tot andere websites vanaf de site is op eigen risico en Turtle Beach is niet verantwoordelijk voor de inhoud van of de producten die verstrekt worden door dergelijke websites. Turtle Beach verstrekt deze links uitsluitend om je van dienst te zijn en de aanwezigheid van een link moet niet worden beschouwd als erkenning, garantie of acceptatie van Turtle Beach van de verantwoordelijkheid voor de inhoud of de producten op een dergelijke website of enige relatie met de beheerders ervan.

COPYRIGHT- EN HANDELSMERKKENNIGSGEVINGEN:


Alle content van de Turtle Beach-website is: Copyright 2020 door Voyetra Turtle Beach, Inc., Turtle Beach Corporation en/of de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN


De namen van de daadwerkelijke bedrijven en producten die hierin worden genoemd, zijn mogelijk de handelsmerken van de betreffende eigenaren.


De voorbeeldbedrijven, organisaties, producten, personen en evenementen die hierin worden genoemd, zijn fictief. Er mag geen enkele associatie met enig echt(e) bedrijf, organisatie, product, persoon, of evenement worden verondersteld.


Enige rechten die niet expliciet zijn toegekend, zijn voorbehouden.

SCHENDING VAN COPYRIGHT


Turtle Beach respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat jij hetzelfde doet, inclusief met betrekking tot de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act.


Als je denkt dat enig materiaal op de site inbreuk maakt op jouw copyrights, kun je de vermoedelijke copyrightschending melden door de betreffende vertegenwoordiger van Turtle Beach in kennis te stellen (‘kennisgeving’). Je kunt deze bereiken via EUsales@turtlebeach.com


Om geldig te zijn, moet je kennisgeving het volgende bevatten:

 • Identificatie van het werk waarop copyright rust, wat vermoedelijk is geschonden, of, indien meerdere werken met copyright op de site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op de site. 
 • Identificatie van het materiaal dat naar verluidt is geschonden of onderwerp is van copyrightschending, en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden ontzegd, en informatie die redelijk afdoende is om het mogelijk te maken voor Turtle Beach om het materiaal te vinden, zoals de URL of de link zoals weergegeven op de site waar dergelijk materiaal kan worden gevonden. 
 • Een verklaring waarin wordt gesteld dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet wordt geautoriseerd door de houder van het copyright, zijn of haar vertegenwoordiger, of de wet. 
 • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is, en op straffe van meineed, dat jij de eigenaar bent of de geautoriseerde die uit naam van de eigenaar handelt, van het copyright of een exclusief recht onder het copyright dat naar verluidt is geschonden. 
 • Je contactgegevens, inclusief je adres, telefoonnummer en, indien van toepassing, e-mailadres. 
 • Een elektronische of fysieke handtekening. 

Voor meer informatie over deze procedure, raadpleeg artikel 17, United States Code, sectie 512(c).


Na ontvangst van je kennisgeving neemt Turtle Beach, volledig naar eigen goeddunken, stappen waar het die nodig acht, inclusief verwijdering van het materiaal dat onderwerp is van de vermoedelijke schending van het copyright.

AANVULLEND BELEID


Lees het privacybeleid van de site, het is onderdeel van de gebruiksvoorwaarden. Daarnaast zijn de verkoopvoorwaarden van de site van toepassing op alle aankopen die via de site worden gedaan en de wedstrijdregels zoals vermeld op de site zijn van toepassing op betreffende wedstrijden.

TERMIJN


Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tot deze worden beëindigd door Turtle Beach. Turtle Beach kan deze gebruiksvoorwaarden beëindigen op elk moment en zonder opgaaf van reden. Bij beëindiging worden alle rechten die zijn verleend volgens deze gebruiksvoorwaarden onmiddellijk stopgezet en u moet direct alle gebruik van de site staken. Daarnaast, in het geval dat wij vaststellen, volledig naar eigen goeddunken, dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden, behouden we ons het recht voor om toegang tot de site te beëindigen en actie te ondernemen die wij, naar eigen goeddunken, geschikt achten. In het geval deze overeenkomst wordt beëindigd, blijven de beperkingen met betrekking tot de inhoud van de site, en de representaties en garanties, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden, van kracht.

DISCLAIMERS


TURTLE BEACH EN/OF ZIJN LEVERANCIERS VERKLAREN NIET DAT DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN GERELATEERDE BEELDEN OP DE SITE GESCHIKT, BETROUWBAAR, BESCHIKBAAR, TIJDLOOS EN NAUWKEURIG ZIJN, VOOR WELK DOELEINDE DAN OOK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN GERELATEERDE BEELDEN VERSTREKT ‘AS IS’, ZONDER GARANTIE OF BEPALING VAN WELKE AARD DAN OOK. TURTLE BEACH EN/OF ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN GERELATEERDE BEELDEN AF, WAARONDER ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF BEPALINGEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.


VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN TURTLE BEACH EN ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, SPECIALE, OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADE OP WELKE MANIER DAN OOK, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, VOORTKOMEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SITE, MET DE VERTRAGING OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SITE OF GERELATEERDE SERVICES TE GEBRUIKEN, DE VERSTREKKING VAN OF ONMOGELIJKHEID OM SERVICES TE VERSTREKKEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN GERELATEERDE BEELDEN DIE VIA DE SITE VERKREGEN WORDEN, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS TURTLE BEACH OF ZIJN LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OMDAT BEPAALDE STATEN/RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING. IN GEEN ENKEL GEVAL OVERSCHRIJDT DE TOTALA AANSPRAKELIJKHEID VAN TURTLE BEACH JEGENS JOU, VOORTKOMEND UIT OF IN RELATIE TOT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, HONDERD AMERIKAANSE DOLLARS ($ 100).


ALS JE ONTEVREDEN BENT MET ENIG DEEL VAN DE SITE, OF MET ENIGE VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS JE ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE OM DE SITE NIET MEER TE GEBRUIKEN.

VRIJWARING


Noch Turtle Beach, noch enige vertegenwoordiger van Turtle Beach is aansprakelijk op wat voor manier dan ook richting jou, en je gaat ermee akkoord dat je Turtle Beach vrijwaart en schadeloos stelt, evenals alle dergelijke vertegenwoordigers, voor, van en tegen alle eventuele claims, schade, gerechtelijke uitspraken, kosten en uitgaven, waaronder advocaatkosten, voortkomend uit of in relatie tot jouw gebruik van de site, jouw schending van enige verklaring, garantie of andere bepaling van de gebruiksvoorwaarden, en/of jouw schending van de wet of de rechten van enige derde partij.

GEEN JOINT VENTURE


Je erkent dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of relatie met een agentschap tussen jou en Turtle Beach bestaat als gevolg van de gebruiksvoorwaarden of jouw gebruik van de site.

MOGELIJKHEID OM AKKOORD TE GAAN MET VOORWAARDEN


Je moet 13 jaar of ouder zijn om de site te gebruiken. Door deze site te gebruiken, bevestig je dat je (i) ten minste 18 jaar oud bent, of (ii) tussen de 13 en 17 jaar oud bent en toestemming hebt van je ouders of verzorgers om de site te gebruiken, of een zelfstandige minderjarige bent. Als je jonger bent dan 13 jaar, verzoeken we je deze site niet te gebruiken.

ALGEMENE BEPALINGEN


Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn deze gebruiksvoorwaarden onderhevig aan de wetten van de staat New York, zonder een keuze of conflicterende wettelijke regeling of regel die de toepassing van wetten van enige jurisdictie anders dan die van de staat van New York zou afdwingen, en je gaat hierbij akkoord met de exclusieve jurisdictie en de locatie van de federale rechtbanken in het zuidelijke district van New York betreffende alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de site. Gebruik van de site is ongeoorloofd in een jurisdictie die niet alle bepalingen van deze voorwaarden ten uitvoer brengt, waaronder zonder beperking deze paragraaf.


In het geval enig deel van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard of niet afdwingbaar als gevolg van de toepasselijke wetgeving, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te worden overschreven door een geldige, afdwingbare bepaling die het dichtst in de buurt komt bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en het restant van de gebruiksvoorwaarden blijft volledig en onverminderd van kracht.


De koppen in deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak en hebben geen invloed op de betekenis of interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden. Met uitzondering zoals hierin gespecificeerd, omvatten de gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen jou en Turtle Beach met betrekking tot de site en overschrijven alle voorgaande of tijdelijke communicaties en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of geschreven, tussen jou en Turtle Beach met betrekking tot de site. Een gedrukte versie van de gebruiksvoorwaarden en van enige kennisgeving in elektronische vorm zal beschikbaar zijn in juridische of administratieve procedures op basis van of in verband met de gebruiksvoorwaarden in dezelfde mate en onderhevig aan dezelfde omstandigheden als andere zakelijke documenten en records zoals oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm.


Indien Turtle Beach er niet in slaagt enig recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt dit geen afstandsverklaring van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling in.


Turtle Beach behoudt zich te allen tijde het recht voor om:

 • Enige informatie te ontsluiten zoals noodzakelijk om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, regelgeving, een proces of verzoek van een overheidsinstantie; 
 • Enige informatie of materiaal te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen, gedeeltelijk of volledig 
 • om de toegang van een gebruiker tot de site of een deel daarvan te beëindigen.