ALGEMENE VOORWAARDEN


Door toegang te krijgen tot de websites (de “Website” van Voyetra Turtle Beach, Inc. en aan haar gelieerde ondernemingen ("Turtle Beach", “wij” of “ons”) of deze te gebruiken gaat u zonder wijzigingen akkoord met de volgende voorwaarden en condities (de “Gebruiksvoorwaarden”). De Gebruiksvoorwaarden zijn een bindende overeenkomst tussen u en Turtle Beach en deze zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Website. U heeft een persoonlijke, beperkte, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie die niet in sublicentie gegeven kan worden om de Website te gebruiken onder de voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden voortdurend naleeft. We behouden ons het recht voor om (een onderdeel van) de Gebruiksvoorwaarden, naar ons uitsluitend goeddunken, te allen tijde te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Controleer deze pagina van tijd tot tijd op wijzigingen. Uw voortdurend gebruik van de Website geeft aan dat u akkoord gaat met alle herziene Gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg ook ons privacy- en cookiebeleid. De Gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst in juli 2021 geüpdatet.


Alle content op de Website is het eigendom van Turtle Beach. Uw recht op toegang tot en gebruik van de Website is beperkt tot persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is u zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Turtle Beach niet toegestaan om de content van de Website voor enige commercieel of publiek doel op enige wijze te kopiëren, heruitgeven, distribueren, verzenden, over te dragen, verkopen, toe te wijzen, in licentie of sublicentie te geven, openbaar weer te geven of te reproduceren.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE


U garandeert als voorwaarde voor uw gebruik van de Website dat u de Website niet voor een doel zult gebruiken dat onrechtmatig is of dat door deze Gebruiksvoorwaarden verboden wordt. Het is u niet toegestaan om de Website op een dusdanige wijze te gebruiken dat de Website beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of aangetast kan worden of waarmee het gebruik en genot van de Website door een ander beïnvloed kan worden. U mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming de kwetsbaarheid van de Website niet onderzoeken, scannen of testen en u mag geen robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel gebruiken om toegang te krijgen tot de Website. De bepaling in de voorgaande zin is echter niet van toepassing op het indexeren of updaten van zoekmachines. U mag geen toegang krijgen tot een niet-openbaar deel van de Website of persoonlijke informatie over een gebruiker (anders dan persoonlijke informatie over u) of een poging hiertoe doen.


Wees voorzichtig als u persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw kinderen in enige communicatiedienst verstrekt. Turtle Beach heeft geen controle over de content, berichten of informatie in een communicatiedienst en onderschrijft deze niet. Turtle Beach wijst derhalve elke aansprakelijkheid met betrekking tot de communicatiediensten en acties als gevolg van uw deelname aan enige communicatiedienst uitdrukkelijk van de hand. Managers en hosts zijn geen goedgekeurde Turtle Beach-woordvoerders en hun mening is niet noodzakelijkerwijs een weergave van die van Turtle Beach.

MATERIAAL VERSTREKT AAN TURTLE BEACH OF GEPLAATST OP DE WEBSITE


Turtle Beach is geen eigenaar van het materiaal dat u aan Turtle Beach verstrekt (inclusief reviews en afbeeldingen). Door uw materiaal te plaatsen, verstrekken of in te dienen verstrekt u Turtle Beach, haar gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie die in sublicentie gegeven kan worden om uw materiaal in verband met de exploitatie van hun bedrijf te gebruiken, waaronder (zonder beperking) het recht om uw voornaam en uw laatste initiaal in verband met uw indiening en onderhevig aan de voorwaarden van ons Privacybeleid te kopiëren, distribueren, verzenden, openbaar weer te geven, openbaar te vertonen, te herproduceren, bij te werken, vertalen en opnieuw te formatteren.


Turtle Beach heeft geen enkele verplichting om door u verstrekt materiaal te plaatsen of gebruiken en mag materiaal te allen tijde naar uitsluitend goeddunken van Turtle Beach verwijderen.


Door uw materiaal te posten, te uploaden, in te voeren, verstrekken of in te dienen garandeert en verklaart u dat u eigenaar bent of anderszins alle rechten op het materiaal hebt en dat het gebruik van het materiaal door Turtle Beach zoals omschreven in dit onderdeel geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde en deze niet schendt.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN


De Website kan een link naar websites van derden bevatten. Het toegang krijgen tot andere websites vanaf de Website is voor uw eigen risico en Turtle Beach is niet verantwoordelijk voor de content van of de producten verstrekt op dergelijke websites. Turtle Beach verstrekt deze links alleen gemakshalve en het opnemen van een link impliceert niet dat Turtle Beach de content of producten op dergelijke website of enige relatie met diens beheerders onderschrijft, garandeert of de aansprakelijkheid daarvoor aanvaardt.

LINKS NAAR OS-PLATFORM VOOR GEBRUIKERS IN DE EUROPESE UNIE


Alleen voor gebruikers in de EU: Informatie over onlinebeslechting van geschillen (ODR) overeenkomstig artikel 14 (1) van de EU Verordening nr. 524/2013 (Verordening ODR consumenten): De Europese Commissie stelt een internetplatform beschikbaar voor de online beslechting van geschillen met consumenten die ontstaan uit de online verkoop van goederen of de online verstrekking van diensten (“ODR-platform”). Het ODR-platform is beschikbaar via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

COPYRIGHT- EN MERKKENNISGEVINGEN:


Alle content op de Turtle Beach Website is eigendom van: Copyright 2021 van Voyetra Turtle Beach, Inc., Turtle Beach Corporation en/of hun respectievelijke leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN


De hier genoemde namen van bedrijven en producten kunnen het beschermd handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren zijn.


Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk verstrekt worden zijn voorbehouden.

AUTEURSRECHTINBREUK


Turtle Beach respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dit ook van u, inclusief met betrekking tot de U.S. Digital Millennium Copyright Act.


Indien u meent dat materiaal op de Website inbreuk maakt op uw auteursrechten kunt u de beweerdelijke inbreuk melden via een schriftelijke kennisgeving (“Kennisgeving”) aan de aangewezen vertegenwoordiger van Turtle Beach die bereikt kan worden via: webmaster@turtlebeach.com. Neem voor vragen en/of opmerkingen over ons privacybeleid contact op via privacy@turtlebeach.com.


Uw Kennisgeving dient om geldig te zijn het volgende te bevatten:

  • De identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop beweerdelijk inbreuk gemaakt wordt of, indien de Kennisgeving betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijke beschermde werken op de Website, een representatieve lijst van de betreffende werken op de Website.
  • De identificatie van het materiaal waarmee beweerdelijk inbreuk gemaakt wordt of dat het onderwerp is van de inbreukmakende activiteit en dat verwijderd dient te worden of waartoe de toegang onmogelijk gemaakt moet worden en informatie waarmee Turtle Beach redelijkerwijs in staat is om het materiaal te vinden, zoals de URL of de link op de Website waar het betreffende materiaal gevonden kan worden.
  • Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal op de betreffende wijze niet is toegestaan door de auteursrechteigenaar, zijn vertegenwoordiger of de wet.
  • Een verklaring dat de informatie in de Kennisgeving nauwkeurig is en op straffe van meineed dat u de eigenaar bent (of bevoegd bent om namens de eigenaar te handelen) van het auteursrecht of van een exclusief recht ingevolge het auteursrecht waarop beweerdelijk inbreuk gemaakt wordt.
  • Uw contactinformatie, waaronder uw adres, telefoonnummer en, indien van toepassing, e-mailadres.
  • Een elektronische of fysieke handtekening.

Raadpleeg voor aanvullende informatie over deze procedure artikel 512(c), titel 17, van de United States Code.


Turtle Beach kan na ontvangst van uw Kennisgeving naar eigen goeddunken gepaste actie nemen, waaronder verwijdering van het materiaal dat het onderwerp is van de beweerdelijke auteursrechtinbreuk.

AANVULLEND BELEID


Lees het Privacybeleid van de Website. De Verkoopvoorwaarden van de Website zijn bovendien van toepassing op elke aankoop die via de Website gedaan wordt en de regels voor een door Turtle Beach georganiseerde wedstrijd zijn van toepassing op dergelijke wedstrijd.

DUUR


Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat deze door Turtle Beach beëindigd worden. Turtle Beach kan deze Gebruiksvoorwaarden zonder kennisgeving en te allen tijde met betrekking tot u of een derde om wat voor reden dan ook beëindigen. Alle rechten die in deze Gebruiksvoorwaarden toegekend vervallen onmiddellijk na beëindiging en u dient alle gebruik van de Website onmiddellijk te staken. Indien wij vaststellen, naar ons eigen goeddunken, dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden, behouden we ons het recht voor om toegang tot de Website onmiddellijk te beëindigen en om actie te nemen die wij, naar eigen goeddunken, gepast achten. Indien deze overeenkomst beëindigd wordt blijven de beperkingen ten aanzien de content van de Website en de verklaringen en garanties, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperking zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden van kracht na de beëindiging.

DISCLAIMERS


TURTLE BEACH EN HAAR LEVERANCIERS, WEBHOSTINGPLATFORM EN ANDERE SERVICEPROVIDERS DOEN GEEN VERKLARINGEN TEN AANZIEN VAN DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN VERWANTE AFBEELDINGEN OP DE WEBSITE VOOR WAT VOOR DOEL DAN OOK. AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN VERWANTE AFBEELDINGEN WORDEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING VERSTREKT IN DE HUIDIGE STAAT (“AS IS”) ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE. TURTLE BEACH EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJST /WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN VERWANTE AFBEELDINGEN, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-SCHENDINGEN.


TURTLE BEACH OF HAAR LEVERANCIERS, WEBHOSTINGPLATFORMS EN ANDERE SERVICEPROVIDERS ZIJN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, VERVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING OF SCHADE DOOR VERLIES VAN GEBRUIK OF, GEGEVENS, DIE ONTSTAAT UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIE VAN DE WEBSITE, DE VERTRAGING IN OF ONVERMOGEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF VERWANTE DIENSTEN, DE VERSTREKKING VAN DIENSTEN OF HET NALATEN HIERVAN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN VERWANTE AFBEELDINGEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF DIE ANDERSZINS ONTSTAAN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ONGEACHT OF DEZE ONTSTAAN UIT HET CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN TURTLE BEACH OF EEN VAN ZIJN LEVERANCIERS, WEBHOSTINGPLATFORMS EN ANDERE SERVICEPROVIDERS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE LANDEN/RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN IS HET MOGELIJK DAT DE HIERVOOR GENOEMDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TURTLE BEACH JEGENS U DIE ONTSTAAT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL HOGER ZIJN DAN EEN BEDRAG VAN HONDERD U.S. DOLLAR ($ 100).


INDIEN U NIET TEVREDEN BENT MET EEN ONDERDEEL VAN DE WEBSITE OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BESTAAT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE UIT HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.


VRIJWARING


Turtle Beach noch enige vertegenwoordiger van Turtle Beach is op enige wijze aansprakelijk jegens u en u stemt ermee in om Turtle Beach en al dergelijke vertegenwoordigers te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade, uitspraken, kosten en onkosten (inclusief advocaatkosten) die ontstaan uit of verband houden met uw gebruik van de Website, uw schending van enige verklaring, garantie of andere bepaling van de Gebruiksvoorwaarden en/of uw schending van de wet of de rechten van een derde.

GEEN JOINT VENTURE


U stemt ermee in dat er als gevolg van de Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschap ontstaat tussen u en Turtle Beach.

VERMOGEN OM AKKOORD TE GAAN MET DE VOORWAARDEN


U moet ten minste 18 jaar zijn om de website te gebruiken. Indien u jonger bent dan 18 mag u de website niet gebruiken.

ALGEMENE BEPALINGEN


Indien vastgesteld wordt dat een onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden op grond van toepasselijke wetgeving ongeldig of niet-afdwingbaar is wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de intentie van de originele bepaling en blijft de rest van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht.


De titels in deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en hebben geen effect op de bedoeling of interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden vormen, tenzij anderszins gespecificeerd, de gehele overeenkomst tussen u en Turtle Beach met betrekking tot de Website en vervangen alle vorige of gelijktijdige communicatie en voorstellen met betrekking tot de Website tussen u en Turtle Beach, ongeacht of deze elektronisch, mondeling of schriftelijk plaatsvond. Een afgedrukte versie van de Gebruiksvoorwaarden en enige kennisgeving die elektronisch gedaan wordt is toelaatbaar in juridische of administratieve procedures gebaseerd op of betrekking hebbende op de Gebruiksvoorwaarden op dezelfde wijze en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden in afgedrukte vorm.


Het nalaten door Turtle Beach om een recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen houdt geen afstand in van dergelijk recht of bepaling.